ហេតុអ្វីបានជាការBackupទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់?

ការBackupទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅ External Drive​ ឬ​​ Cloud Drive ដូចជា៖ Google Drive, One Drive, Dropbox មានសារះសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារ និង រក្សាសុវត្ថិភាពទិន្ន័យកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកកុំឲ្យបាត់បង់។
តើអ្នកដឹងទេថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចធ្វើអោយទិន្នន័យរបស់អ្នកបាត់បង់ដោយមិនបានរំពឹងទុក? បញ្ហាទាំងនោះមានដូចជា៖

Backup Data Is Very Important For You

Having backup of your most important data to an external drive or remote location in case anything goes badly wrong with your computer your data still safe. Do you know there are many ways your data can be lost unexpectedly? There it is:

Zoom Video Conference Solution for Education Center

In times like these when everyone is limited to their houses, our future must not suffer, and especially the process of learning should never stop. We understand the needs of businesses, specifically of those which are crucial for the society’s development.

ZOOM ROOM

Remote Working With Professional ZOOM ROOMS Solutions!

Are you worried about the way things going on currently? With such uncertainty, businesses can lose a lot unless they implement a foolproof remote working solution.

Don’t worry, we are ready to help. At MaxBIT, we provide businesses with the best remote IT solutions. Our expert team has been delivering dedicated services to businesses all across the globe. And now we are presenting a remote working solution with which you can have premium quality audio and video solutions for office meetings, conference, video presentations, discussions and so much more

How do I allow Chrome to access my webcam and microphone ?

Chrome Camera and Mic Settings If you want to block a website from accessing your mic or camera, or if you want to allow a website to access them, you can do so under Chrome's settings menu. Open Chrome and select the Chrome menu, represented by three vertical dots in the top-right corner. 2 . Select [...]
VPN MaxBIT

លេងជាបញ្ហាទៀតហើយ ក្នុងការធ្វើការងារពីផ្ទះទៅក្រុមហ៊ុន បានយ៉ាងងាយស្រួល

ក្នុងរយះពេលដ៏ខ្លីស្ថានភាពពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានដាំក្បាលចុះ។ ដោយឡែកមនុស្សម្នាត្រូវបានបង្ខំចិត្តឲ្យនៅក្នុងផ្ទះ ទំលាប់ធ្វើការ ទំនាក់ទំនងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ។ ដើម្បីជួយសំរួលដល់អាជីវកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ យើងត្រូវការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួមជាមួយហ្នឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតដែលដំណើរការរលូនស្របទៅតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម

Grow Your Business with MaxBIT Innovative Technology

Are you having IT problems? Don’t worry because MaxBIT is here to rescue you and take away all your worries. MaxBIT offers the best IT solutions to all its customers. Our customized packages for every business fulfill their requirements and benefit them immensely. Here are the top reasons why MaxBIT is the best option for […]